BUY AN ANIMATED PAINTING FOR YOUR TV

All income is devoted to creating more works od art.

Connect with Facebook

Welcome to Enliven Art!

English Polski

Contest rules "Niezła z Niej Sztuka"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs NIEZŁA Z NIEJ SZTUKA, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest jak najszybsza prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe. Konkurs odbywa się w profilu ArtYourself w serwisie Facebook.com, http://www.facebook.com/ArtYourself.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Czerwona Furtka, z siedzibą w  Gdańsku ul. Beniowskiego  84, 80-355 („Organizator Konkursu”) dla Enliven Art. Sp. z o.oz siedzibą w Gdyni, przy ul. Lukrecjowej 43 B/1.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/ArtYourself serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani ww. profilu w serwisie Facebook.com do dnia 14.12.2014.

 

§ 4

Konkurs trwa od 12.02.2014 do 14.02.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu ArtYourself na Facebooku i prześlą wiadomość do administratora profilu na Facebooku z odpowiedzią na pytanie: Jak pierwotnie autor zatytułował obraz, którego wersję ożywiona można znaleźć na enlivenart.pl? zwane dalej „Odpowiedzią konkursową".

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Enliven Art. i 2 osoby ze strony Czerwona Furtka
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
    • etap 1.: 12.02.2014 - 14.02.2014 do godziny 10.00 – zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez wysłanie Odpowiedzi Konkursowych w wiadomości do administratora na ArtYourself na Facebooku, wśród których jury wskaże prawidłowe 10 pierwszych odpowiedzi.
    • etap 2.: 14.02.2014 - od godz. 10.00-15.00 – wybór poprawnych odpowiedzi przez Jury i opublikowanie ich na profilu ArtYourself na Facebooku.

§ 9

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
   • mieć status fana profilu ArtYourself na Facebooku
   • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://www.enlivenart.pl/regulamin-konkursu-niezla-z-niej-sztuka-pl
   • wysłać odpowiedź jako wiadomość do administratora ArtYourself na Facebook, nawiązując do tematu konkursu.
 2. Dostęp do udzielania odpowiedzi w Konkursie mają tylko fani ArtYourself na Facebooku.
 3. Zgłoszony na Konkursu odpowiedź nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona do Konkursu odpowiedź, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowana przez moderatorów.
 5. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. W Konkursie nagradzanych jest pierwszych 10 poprawnych odpowiedzi.
 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie Odpowiedzi Konkursowej od 12.02.2014 r. do 14.02. 2014 r., do godziny 10:00 i jej akceptacja przez moderatorów.
 8. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 14.11.2014 r. o godzinie 15:00.
 12. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu ArtYourself przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 13. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:

     • Kod do animacji 3D obrazu Pocałunek „Klimta”

w łącznej ilości minimum 10 sztuk dla pierwszych 10 osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie oraz http://www.facebook.com/ArtYourself przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu ArtYourself w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.enlivenart.pl/regulamin-konkursu-niezla-z-niej-sztuka-pl
 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more